Haberler/Duyurular


29

 

T. C.

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
İHALE İLANI
 

DOĞUBAYAZIT ESKİ HÜKÜMET KONAĞI RESTORASYON YAPIM İŞİ
 
(Açık İhale Usulü İhale Edilecektir)
 
 
Doğubayazıt Eski Hükümet Konağı Restorasyon Yapım İşi, Birliğimiz tarafından 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen usul ve esaslara tabi olmayıp, 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 
 
1- İdarenin                                         :
a) Adı                                     : Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı                                                                        
b) Adresi                                : Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cd. Hükümet Konağı Kat: 3 DOĞUBAYAZIT
c) Telefon - Faks Numarası   : (0472) 312 72 67- (0472)  312 72 67
d) İlgili Personelin Adı Soyadı Unvanı : Şafak AKKUŞ - Birlik Müdürü
 
2- İhale Konusu Yapım İşinin                       :
  1. İşin Adı                            : Doğubayazıt Eski Hükümet Konağı Restorasyon Yapım İşi
  2. Niteliği, Türü ve Miktarı : Restorasyon – 1 Adet
  3. Yapılacağı Yer                : Doğubayazıt Eski Hükümet Konağı (İshak Paşa Sarayı Civarı)
  4. İşe Başlama Tarihi          : İşe, yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren başlanacaktır.
  5. İşin Süresi                        : 180 (YüzSeksen) Takvim Günü
 
3- İhalenin                                          :
  1. Yapılacağı Yer                : Doğubayazıt Kaymakamlığı Toplantı Salonu
  2. Tarihi ve Saati                 : 15/06/2017 – 14:00
 
İHALEYE KATILABİLMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4-1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler               :
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sürkileri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürkileri,
4.1.3. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu,
4.1.4. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Edeceği Bedelin %3’ünden az olmayacak Geçici Teminat,
4.1.5. Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi,
4.1.7. İhale Dokümanının Satın Alındığına Dair Belge,
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler                      :
4.2.1. Son 15 yıl İçinde, Madde 4.3.1 bendinde yer alan işlere ait ya da herhangi birine ait yapılmış ve bitirilmiş işe ait Sözleşmesi Kapsamında Taahhüt Edilen ve Teklif Edilen Bedelin % 70 Oranından Az Olmamak Üzere İhale İş veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler.
 
4.3. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler ve Benzer İşlere Denk Sayılacak Mühendislik ve Mimarlık Bölümleri        :
4.3.1. Bu ihalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler, "Tescilli Eski Eser Niteliğindeki veya Tescilli Parsel Üzerindeki Bina Bakım Onarımı, Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık diplomaları kabul edilmeyecektir.
 
5- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.
 
6- İhaleye Sadece Yerli İstekliler Başvurabilecektir.
 
7- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temin Edilmesi          :
7.1. İhale Dokümanı İdarenin Adresinde Görülebilir ve 2.000,00-TL (İkiBinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların idare onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Doküman bedeli, Birliğin, T.C. Ziraat Bankası Doğubayazıt Şubesinde bulunan 0351-30244406-5002 nolu hesabına yatırılması ve dekontunun 1 nüshasının idareye, diğer nüshasının istenen evraklar içinde sunulması gerekir.
7.2. Teklifler 15/06/2017 PERŞEMBE günü Saat:14:00’a kadar Doğubayazıt Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Teklif Bedel üzerinden (KDV HARİÇ) fiyat verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat tutarını nakit yatırmak isteyen istekliler, Birliğin,T.C.Ziraat Bankası Doğubayazıt Şubesinde bulunan 0351-30244406-5029 nolu hesabına yatırabilirler.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (YetmişBeş) takvim günü olmalıdır.
 
11- Konsorsiyom Olarak İhaleye Teklif Verilemez.
 
12- Bu İhale ile Yapılacak İş, Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.
 
13- İhale ilan edildikten sonra meydana gelecek değişiklikler veya düzeltmeler idarenin sorumluluğunda olup katılımcılar bunları önceden kabul etmiş sayılacaktır.
 
14- Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek bu ihale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 
 
 
 
-İLAN OLUNUR  -
Okunma Sayısı: 7822
Yazdır