Oda İşlemleri

 

Kooperatifler


Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.


Kooperatif Anasözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar

  Kooperatifin adı ve merkezi,
  Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
  Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
  Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼’ünün peşin ödenmesi,
  Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
  Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
  Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,
  Kooperatifin temsiline ait hükümler,
  Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,
  Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.


İlgili Dökümanlar

 

      Tasfiye'ye Giriş Genel Kurulu
     Tasfiye Sonu (kapanış) Genel Kurulu
     Madde Tadili Olan Olağanüstü Genel Kurul Topl.
     Kooperatif Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları
     Genel Kurul Tescili
     Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar