Oda İşlemleri

 

Limited Şirket İşlemleri


Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.


Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.


Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır. Esas sermaye paylarının değerlerinin yirmi beş Türk lirası veya bunun katları olması şarttır.


Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde Kanunun 576’ ncı maddesinde sayılan hususların yer alması zorunludur. Şirket sözleşmesi, bu kanunda Limited Şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.


İlgili Dökümanlar

    Yurtdışı Merkezli Şirketlerin Türkiye Şubesi Tescili
    Ünvan Değişikliği Tescilinde Gereken Evraklar
    Tasfiyeye Giriş Tescilinde Gereken Evraklar
    Şube Tescil Kayıt Evrakları
    Şube Kapanış İşlemleri
    Şube Açılışı(55. Madde) Dilekçesi
    Sermaye Arttırımı Tescili
    Müdür Atama Tescili
    Merkez Nakli(47. Madde) Dilekçesi
    Merkez Nakli Kayıt Evrakları
    Limited Şirket Kuruluş Ve Evrakları
    Hisse Devri Ve Verasetle Ortak Girişi
    Genel Kurullar
    Fesih (kapanış)tescili
    Ek 3 Yabancı Ortak (kuruluş)
    Ek 3 Yabancı Ortak (hisse Devri)
    Amaç Ve Konu Değişikliği Tescili
    Adres Değişikliği Tescili
    Acentelik Tescil İşlemleri